Enkele Huisregels

* Zorg dat je op tijd voor de les bent. Als de les begonnen is, ben je in ieder geval vast op tijd voor de volgende les...
* Gebruik van een handdoek tijdens de lessen stellen we zeer op prijs
* Gebruik slippers of sportschoenen om van de kleedkamers naar de zalen te lopen. Er staan schoenenrekken naast de ingang van de zalen
* In de kleine zaal (links) mag ook op schoenen gesport worden. Let op dat deze zaal alléén met binnenschoenen betreden mag worden.
* Vriendelijk verzoek om géén bodylotion o.i.d. te gebruiken vlak voordat je gaat sporten. Door het afgeven hiervan i.c.m. zweet wordt de mat aangetast en wordt deze ook nog eens erg glad.

Het kan zijn dat er tijdens de lessen foto's en korte filmpjes gemaakt worden die op Social Media geplaatst worden (Facebook en Instagram). Als je daar niet akkoord mee bent kunt je dit aangeven bij degene die filmt.

Vriendelijk verzoeken wij je om je auto niet aan de overkant van de weg te parkeren of bij de andere bedrijven op de Doortocht. Je kunt parkeren bij de Aldi/Albert Heijn, of bij Brouwerij De Molen.

Algemene voorwaarden Sportschool Goederaad V010818

1. Abonnementen / Inschrijven

1.1 met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

1.2 Bij inschrijving van minderjarige deelnemers geldt dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger dient te ondertekenen.

1.3 Het sportabonnement kan op elk gewenst moment worden aangegaan voor een periode van 12 maanden doorlopend en wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode.

1.4 Bij het aangaan van een sportabonnement worden éénmalig € 10,00 inschrijfkosten in rekening gebracht.

1.5 Na de eerste contractstermijn van 12 maanden hanteren wij een opzegtermijn van één kalendermaand per de eerste van de volgende maand. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail door Sportschool Goederaad ontvangen te zijn. Als opzegdatum geldt de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging of de datum van de verstuurde email.

1.6 Na een beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct voldaan te worden. Hetzelfde geldt voor termijnen welke na beëindiging van een abonnement alsnog worden gestorneerd.

1.7 Bij het onderbreken van het abonnement naar aanleiding van blessure, zwangerschap of operatie kunt een verzoek ingediend voor de-activatie van het abonnement. Dit kan voor een periode van drie of zes maanden, tenzij anders overeengekomen. Zonder tegenbericht wordt het abonnement automatisch weer geactiveerd.

1.8 Indien een les verzuimd wordt, kan deze op een ander tijdstip te allen tijde kosteloos ingehaald worden

1.9 De lesduur staat aangegeven op het rooster.

1.10 Het lesrooster ligt vast voor de periode van 1 jaar tenzij anders aangegeven. Sportschool Goederaad behoudt zich echter het recht voor het rooster/ lesuren tussentijds te wijzigen.

2. Openingstijden

2.1 De lestijden zijn terug te vinden op het rooster welke in de sportschool hangt of op de internetsite.

2.2 Op feestdagen is de sportschool gesloten.

2.3 Tijdens reguliere schoolvakanties wordt een aangepast rooster gehanteerd. Deze is minimaal één week van te voren bekend en zal duidelijk zichtbaar in de sportschool opgehangen worden.

2.4 Sportschool Goederaad behoudt zich het recht voor om de Sportschool te sluiten met een maximum van 10 dagen per jaar (buiten zon- en feestdagen) zonder dat restitutie van het abonnementsgeld verschuldigd is.

 3. Facturatie en betaling

3.1 Bij het aangaan van het sportabonnement dient op het inschrijfformulier toestemming tot doorlopende automatische incasso afgegeven te worden.

3.2 De contributie is verschuldigd per maand, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vermeld op het inschrijfformulier.

3.3 In overleg is het mogelijk om per 6 of per 12 maanden te betalen.

3.4 De abonnementsgelden worden op of omstreeks de 15e van de maand geïncasseerd van de deelnemer of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.

3.5 Deelnemer dient er voor zorg te dragen dat er voldoende saldo beschikbaar is om de abonnementsgelden te kunnen incasseren. Bij het niet kunnen incasseren door Sportschool Goederaad worden na de eerste periode van 30 dagen € 5,00 extra incassokosten in rekening gebracht bovenop de abonnementsgelden.

3.6 Sportschool Goederaad behoudt zich het recht voor om jaarlijks de abonnementskosten eenzijdig aan te passen. Indien u de wijziging in abonnementskosten niet wenst te accepteren, heeft u het recht om het abonnement binnen 1 maand na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode op te zeggen.

3.7 Sportschool Goederaad is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de deelnemer toegang tot de sportschool te ontzeggen voor een bepaalde periode. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van deze overeenkomst.

3.8 Indien wenselijk kan de deelnemer de factuur per reguliere post ontvangen.

 4. Overig

4.1 De grote sportzaal aan de Doortocht 3 mag onder geen enkele voorwaarde betreden worden met (binnen en/of buiten-) schoenen. Er wordt gesport op een judomat op blote voeten, sokken of balletschoentjes. Hierentegen zorgt Sportschool Goederaad er voor dat de zaal dagelijks wordt gereinigd.

4.2 Deelnemers zorgen er zelf te alle tijden voor dat zij persoonlijke hygiëne in acht nemen.

4.3 Gebruik van de douches in de sportschool is in de abonnementsgelden opgenomen.

4.4 Judoleden worden bij inschrijving automatisch aangemeld bij de jdobond. Het lidmaatschap hiervoor wordt rechtstreeks aan de JBN voldaan middels een acceptgiro welke per post of email wordt toegezonden. 

 5. Risico en aansprakelijkheid

5.1 Sportschool Goederaad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer(s).

5.2 Het gebruik maken van de groepslessen of een programma bij Sportschool Goederaad is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

5.3 Sportschool Goederaad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.

5.4 De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelenemer Sportschool Goederaad vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

5.5 Voor zover de deelnemer bekend zijn er geen medische zaken die een risico vormen bij het sporten. Ook is sporten of bepaalde sportonderdelen niet afgeraden door een (para)-medicus. Voor zover dit wel zo is zal de deelnemer hiervan melding doen bij één van de instructeurs.

5.6 Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens zoals vermeld.

 6. Rechtstoepassing

6.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Sportschool Goederaad aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Sportschool Goederaad te accepteren.

7. Privacy

  1. 7.1 tijdens de lessen wordt regelmatig beeldmateriaal opgenomen voor interne trainingsdoeleinden, extern gebruik ten behoeven van het behalen van certificaten van de medewerkers of gebruik op social media. Men kan vooraf aangeven of er toestemming is om beeldmateriaal op social media te plaatsen.

7.2 in het kader van de AGV verklaart Sportschool Goederaad nooit NAW gegevens aan derden te verstrekken. Na het beëindigen van het lidmaatschap hanteert de sportschool een bewaartermijn van maximaal 60 dagen. Daarna zullen de gegevens uit het systeem verwijderd worden en alle privacygevoelige stukken worden vernietigd.

 

FaceBook  Twitter

 sportmassagebodegraven

Sportevenement

Klik hier voor de weeg- en aanvangstijden van judotoernooien

Foto's

Promo

Website by Vinetix